Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Sign In with Facebook Sign In with Twitter

In this Discussion

Most Popular This Week

  SETSWANA RAPPERS WHERE U AT?

  YO! PEOPLE, CAN ANY OF U RAP IN SETSWANA...LET'S HOOK UP A SETSWANA

  RAP THREAD. WHAT DO U GUYS THINK. BATSWANA BOTLHE TLANG PITSONG.
  «13

  Comments

  • 61 Comments sorted by
  • Vote Up0Vote Down
   edited May 2006
   [quote name="Uncaged Thot"]YO! PEOPLE, CAN ANY OF U RAP IN SETSWANA...LET'S HOOK UP A SETSWANA

   RAP THREAD. WHAT DO U GUYS THINK. BATSWANA BOTLHE TLANG PITSONG.[/quote]
  • Vote Up0Vote Down
   edited May 2006
   Ayo Uncaged, can't spits ka Setswana but I dig your idea baba.

   Represent people come on, back this good idea, and put this flag on top of Kilimanjaro
  • Vote Up0Vote Down
   edited May 2006
   WELCOME back UT!!!!!!!

   if this thread kicks off i will make it a sticky :wink:

   !P!E!A!C!E!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 1
  • Vote Up0Vote Down
   edited May 2006
   I dont undastand setwana much but yo i am seriously feelin it [thanx 2 TUKS]. hook it up and we will follow and i personally am gonna ask fo translations to some words[don be mad y'all, its fo da greatter good of S.A :D ]

   peace out my peoples!!!!
  • Vote Up0Vote Down
   edited May 2006
   I can spit in setswana... North west stand up...!!!! even though i'm not that good....

   Mosimanyana wa mmoki ka loleme lwa setswana le senyesemane//

   Ke kgantsa loleme lwa batsadi le bo rremogolo bame//

   Ke tlhakatlhakanya tlhakantsuke//

   Ke thuntsa lerole ka diteme le maboko a ga luke//

   So sick, i spit symptoms and side effects//

   leaving your chromosomal arrangements in ill defects//

   I leave you back like the third leg ya pitsa ntsho le letsogo la kika//

   Spit sick so shit.. you don't struggle to realise the realler//

   Shit... ga se ke fetse//

   boss nna ke letsetse//

   ke tla go matarela ke go lome till o gamarega//

   ke gatele pele leaving you o ngongorega//

   nna ke lenyora mfana... ke mura marepe//

   Ke ba trap-e, ke ba klap-e... ke ba thube marete//

   Ga ba nkitse sentle//

   jus cos I'm nameless... doesn't mean I got a weak mantle//

   Vernacular so miraculous//

   Spit shit leaving wack heads conspicous//
  • Vote Up0Vote Down
   edited May 2006
   yok nameless [email protected] wz sick man. Mad props dude.
   I leave you back like the third leg ya pitsa ntsho le letsogo la kika//
   i love tht line...

   tried to ryt a li'l sumthing in my mada lingo. eish all da tswanas out ther wat dink julle?

   it's my 1st tswana "poem"   Setswana loleme lwa ga mme,

   mandated by my ancestors to put u on the map.

   Ntwa kgolo ke ya molomo, lefoko tlhobolo,

   thuntsa magatlapa wena lesole la kodu ya me.

   Setswana loleme lwa ga mme,

   Ke se antse letsweleng.

   Puo ya bagaka ba kagiso.

   we don't spill blood cos our word is our sword.

   Setswana loleme lwa ga mme,

   the bridge between today le maabane.

   kwantle ga gago ke tlabo ke le mang?

   ke kgantsha ka wena serodumo sa tshaba sa me!

  • Vote Up0Vote Down
   edited May 2006
   Setswana loleme lwa ga mme,

   mandated by my ancestors to put u on the map.

   Ntwa kgolo ke ya molomo, lefoko tlhobolo,

   thuntsa magatlapa wena lesole la kodu ya me.

   Puo ya bagaka ba kagiso.

   we don't spill blood cos our word is our sword.

   kwantle ga gago ke tlabo ke le mang?

   ke kgantsha ka wena serodumo sa tshaba sa me!
   OHHHHHH SSSSHHHHHIIIIIITTTTT :D

   That was tight... you good man... you should do it more in your mother tongue...

   You'll move mountains, I tell you.... big up to you.... :D :D :D

   I have a poem with a few setswana lines... It's a sad poem though about my father who passed away... He's the Author of a Setswana novel: MAHUBE
  • Vote Up0Vote Down
   edited May 2006
   From the top of my dome

   Motswana bua. thuntsa mogolokwane, o tsikinye sechaba

   Kitso botlhale, botlhale le kitso, Ke di kwala mo boikokotlelong jwa matla a letlapa

   Ka dipounama di borethe le loleme lo boreledi

   I flow spits and rhyme knowledge on the emotion ya dikeledi

   Phakalane ya kitso, thabaneng ya botlhale

   ke loga kgole with words ya thupana ya tlhale

   Bokgapa jwa Rra rona, Rre luka Mangope

   They took our promised land, ba re jela mamepe

   Liberate it back, ka motswako re ipusetsa mo mmepeng

   I dip the tip of my tongue mo botlhaleng jwa motswedi wa kitso

   matlhle a kgabo... re itirela pitso

   Ke latswa maladu a mabadi a nako

   Motswana bua... Thuntsa matlhajana a kitso le poko....
  • Vote Up0Vote Down
   edited May 2006
   People... latlhelang di tsela matswele (punchlinees) mo wa.... come on
  • Vote Up0Vote Down
   edited May 2006
   DDDDDDDDDDDDAAAMMNNNNNNNNNN! NAMELESS IS ON FIRE

   !!!!! TALK ABOUT GO THUNTSA MATLHAJANA A KITSO LE POKO!!!JMOER, O MASEPA O SA NKGE, SELO K'WENA!

   MONNA TLHOKAINA, O KGWA DITLHASE , GO SEDIMOSETSA BA BA SALENG MO LEFIFING.

   MO TSHIKENG TSA GAGO GO ELELA BOTAKI BOBO SA IPHITLHENG.

   KGALEMA MOTLHAPING, RE NEE SE SE MO INONG!!!!
  • Vote Up0Vote Down
   edited May 2006
   MONNA TLHOKAINA,
   :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:

   ke a iteka fela tlhe rra.. eitlik, a o rra kgotsa o mma???
  • Vote Up0Vote Down
   edited May 2006
   REPRESENTING BOKONE BOPHIRIMA,DATS NOASMALL KA SEEMO GA KE MOKIMA

   KE KGWA MAFOKO LEFATSHE LE THOLE LE NTEBE

   BATHO BA THOTHOMELE BA TSHWARWE KE RRAMATHEOLA,

   MATHEOLELA THUTO GO BANGWE KA KGETHALO NNA KE SA THETE,

   KA GONGWE BA ITSHWARA MATLHAA

   MATLHAOLA MATLHALE A BATLHARO MO GARE GA BATLHAPING BA GAMOTLHARO

   KE TSHWANA LE TUKS KE BUA MAFOKO A ME

   HE KE KGALEMA BATHO BA PHELA BA ATLHAME

   CHILLING WITH MY CHICK RE PHELA RE KANAME

   WHEN I RHYME KA SETSWANA BATHO BA MPITSA SATANE

   DATS MY MOTHER TOUNGE,KE MFANA WA KURUMAN

   DEEP IN KALAHARI.NO FLATS NOT EVEN BIKINYANA

   MAAR KE LOLEME LO BORETHE,GA KE AKGEGE DITETE

   KE MOTHARO,KE LO LATLHA KA MABITSO A MARARO

   TSWANA MC(s) CUM ON GUYS REPRESENT!
  • Vote Up0Vote Down
   edited May 2006
   Ngwana wa thari entsho dumela.

   ke ne ke sa dumele fa ke go rogile,ka dukologa makgetlho a es mmalwa ke sa itse gore ke batlang.

   Erile ke re tha!ka kopana el se tlhogo sa gaetsho,mosemane(kgotsa mosetsa) wa gaetsho ke a go

   le boga o nka mogerse ka diatla tse dibothitho tota.

   Jo u r dope like that keep up the good work :D :D :D
  • Vote Up0Vote Down
   edited June 2006
   nna kemu sotho u know basically one in the same

   i can't spit kasona mare i dig what you cats iz doing
  • Vote Up0Vote Down
   edited June 2006
   Yo Nameless!!!
   ke a iteka fela tlhe rra.. eitlik, a o rra kgotsa o mma???
   ke wa losika loo Efa. ke tshwara thipa ka fo bogaleng!

   so wena o mme kgotsa o wa losika loo Atamo!

   eh by the way dude did u see Molemi on ShizNiz!!!
  • Vote Up0Vote Down
   edited June 2006
   when??? this week.... oh no... i missed it... when is the repeat... i gotta see the repeat... oh shit... I'm buried is school work... I don't even watch TV anymore...
  • Vote Up0Vote Down
   edited June 2006
   I see her once more... with all her concavities and convexities

   Selling what has become her reality

   A atla mouwane, botsididi jwa mmala wa lefifi

   Bokhutswane jwa mosese, we itirela Botshelo

   Bangwe ba mmitsa sefebe, tekatse, non-human, ga ba itse a ikagela tafole ya bojelo

   vuloptous under the dotted skirt, her breasts blended onto the colour of her yellow Shirt

   melomu mikhibidu, matlho mapududu, heeled shoes, the colour of a bloody red..

   leened mo letlhabaphefong, I saw the god in her...

   The beauty beyond her fake and extended hair

   Mme wa lelapa, O godisitse Sechaba

   Basimane bane, ngwanyana le lesea la ga mmanwanage...

   So long have they judged her

   She lost her soul to borre ba di ditedu

   Sebe se kgolo... O thuba malapa...

   But never have they ever

   Stopped to realise that her children are starving

   The man had left her, the one that she was loving

   lefoko ga le boe, go boa monwana

   watch what you're saying, because one it might be your mother....
  • Vote Up0Vote Down
   edited June 2006
   Batswana ba kae??? :? :? :?
  • Vote Up0Vote Down
   edited June 2006
   Ga ke itse gore A ke ka, ga go na batswana mo AHH kgotsa ke fela gore, ga re ipele ka se garona... Kwalang batswana... lo emetseng... I feel like I'm the only one pushing this thread...
  • Vote Up0Vote Down
   edited June 2006
   Nyaa!! Re teng. O tla re itshwarela. Bangwe ba rona ga re na kitso e e kalo.

   Ke leka gore >>> words are limited.

   Tswelelang pele tlhe :!:
  • Vote Up0Vote Down
   edited June 2006
   ao bagaetsho tota nna le rre o bidiwang Tlhokaina re tshwere serala se re le

   babedi fela.. batswana are lekeng go tsholetsa serodumo sa puo ya batsogapele

   ba batswana!!!!!
  • Vote Up0Vote Down
   edited June 2006
   Nyaa........

   Batho'etsho loka kgaotsa go Opa diatla jaanong//

   mosimane a' morolong o tsile go lo begela ka la ga MME///

   Ere ke ribolole sephiri pele keya lolololo///

   Ga ke mmoki le eseng, ke mpa tsholetsa letsogo fella //

   Gore ke letsibose bana ba tharri......Sera se re lebile ka kelotlhooko

   O lebile fa re ntse re inkgantsa......mordern day "TSWANA" speakers

   Re ba tlogetse bo Verwoerd ba lefetola loleme la rona//

   Setswana sea nyelela........le AFRIKA a ka mpakela///

   Re setse le di "Tswanas" and the likes......ba ikgaogantse le teme e//

   Mothlomongwe ba mpa ba leka go thlagelela mo setchabeng

   Gonne ngwana wa ntlha go bua SEJA-THLAPI.....BAGOLO BARE O BOTHLALE//

   Ke ka moo ke ba tshwayang phoso...

   KE fEDITSE!!!

   **Thlokaina monna poko ya gago e botennye ele ruri......................ke e ratile go le maswe :D **

   [quote name="Nameless"]I see her once more... with all her concavities and convexities

   Selling what has become her reality

   A atla mouwane, botsididi jwa mmala wa lefifi

   Bokhutswane jwa mosese, we itirela Botshelo

   Bangwe ba mmitsa sefebe, tekatse, non-human, ga ba itse a ikagela tafole ya bojelo

   vuloptous under the dotted skirt, her breasts blended onto the colour of her yellow Shirt

   melomu mikhibidu, matlho mapududu, heeled shoes, the colour of a bloody red..

   leened mo letlhabaphefong, I saw the god in her...

   The beauty beyond her fake and extended hair

   Mme wa lelapa, O godisitse Sechaba

   Basimane bane, ngwanyana le lesea la ga mmanwanage...

   So long have they judged her

   She lost her soul to borre ba di ditedu

   Sebe se kgolo... O thuba malapa...

   But never have they ever

   Stopped to realise that her children are starving

   The man had left her, the one that she was loving

   lefoko ga le boe, go boa monwana

   watch what you're saying, because one it might be your mother....[/quote]
  • Vote Up0Vote Down
   XX
   edited June 2006
   :) :) Im a newbie when it come to hip hop and spitting, Mara bafoethu, lo a baba! Keep it up cats. I think tswana rappers are ill for real. :D :D :D

   Peace!

   image
  • Vote Up0Vote Down
   edited July 2006
   first of all i cant speak seTswana maar i like takin chances..so lemme try this

   kea leboga to Uncaged 4 tswalo ya thread ya rap ya setswana/

   o skhokho mfana/bomrepa ba boelela samething ha ho batle selo sengwe

   Bashin o tswela pele while they busy with beef

   I wanda if it makes sense...but yeah keep this page blazin

   nameless o raha lerao sonny :!:
  • Vote Up0Vote Down
   edited July 2006
   first of all i cant speak seTswana maar i like takin chances..so lemme try this
   word!!! i lyk yo mentality, the not afraid to ride new waves mentality. that's

   the only way to learn Afro. big up 2 u son. tswela pele!!!!! :wink:
  • Vote Up0Vote Down
   edited August 2006
   ANYONE WHO CAN rap ka setswana, please call 0725221918 to battle. .. lebowakgomo town :oops: :oops:[/code]
  • Vote Up0Vote Down
   edited August 2006
   [quote name="Uncaged Thot"]
   first of all i cant speak seTswana maar i like takin chances..so lemme try this
   word!!! i lyk yo mentality, the not afraid to ride new waves mentality. that's

   the only way to learn Afro. big up 2 u son. tswela pele!!!!! :wink:[/quote]yo yo yo yo yo
  • Vote Up0Vote Down
   edited August 2006
   [

   Setswana loleme lwa ga mme,

   mandated by my ancestors to put u on the map.

   Ntwa kgolo ke ya molomo, lefoko tlhobolo,

   thuntsa magatlapa wena lesole la kodu ya me.

   Setswana loleme lwa ga mme,

   Ke se antse letsweleng.

   Puo ya bagaka ba kagiso.

   we don't spill blood cos our word is our sword.

   Setswana loleme lwa ga mme,

   the bridge between today le maabane.

   kwantle ga gago ke tlabo ke le mang?

   ke kgantsha ka wena serodumo sa tshaba sa me!

   [/quote]

   dankie wena mo fire
  • Vote Up0Vote Down
   edited August 2006
   [quote name="RATALE"]ANYONE WHO CAN rap ka setswana, please call 0725221918 to battle. .. lebowakgomo town :oops: :oops:[/code][/quote]

   I'M HERE TO CHALLENGE U WE CAN CALL IT THE BATTLE OF THE RAPPERS.
  • Vote Up0Vote Down
   edited August 2006
   BA HAESO HOLE LE HAUFI,HA KE ITSI SETSWANA EMPA KE TLA E TEKA.HIP HOP KE YA RONA LE LONA,LONA LE RATAHO HO RAPPER HA RE ETSENG BJALO,

   BATTLE OF THE RAPPERS BY ME WHAT DO U THINK?? COME ON!!!!!!! :roll: :twisted: :twisted: :arrow:
  Sign In or Register to comment.
  African Hip Hop Radio
  Advertisement