Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Sign In with Facebook Sign In with Twitter

In this Discussion

Most Popular This Week

  Rap YesiZulu// Isiyindume Zulu-FREEstyle YesiZulu

  edited February 2011 in South African hip hop
  Flip this rhyme ngizophelelwa amahloni

  loyal kwi game ngiseyincosi ngiyoze ngimile amanhlonhlo/

  ngiyiskhokho/ngibagcwalisela omrapper beze bengibize indlondlo/

  i rap igame kuwena kodwa kumina iyisondlo, cho/

  i kill mcs abanye ngibenze izindlobho/

  fake ones, ngidlula kubo ngibatshengise izimbobo/

  fag one, ngibahlaba nge rhyme, ngibatshengise amgolo/ wena uwulalile lakumina njengamazambane ayizolo, now/

  listen to me ngizokuqinisa ledolo/

  kundikindiki uyisidididi, iyafiriza inombolo/

  kuyakhuphukela kulendlela uzoze ughuzuke idolo/

  ngizokudubula ngelyric ngikushiye umbobombobo/

  and when it comes to amabattle ngivele ngiphenduke uBolo/

  Beka umbono/ ngiza nemvula wena uvala ngiyavula/

  thula vala iPC son ngoba usuyangicasula/

  Never ngihlukane nehiphop upelepele nekula/

  khula, buka, suka/ in a second ngiyadlula/

  ask how son kulula/ so give love like Bouga/

  now its your turn, shaya i freestyle or just admit uyasaba.....
  «13456789

  Comments

  • 248 Comments sorted by
  • Vote Up0Vote Down
   edited January 2006
   Tht was nice--I hve a similar line tht goes___

   Mna NeRap iz like India neSpice betta yet iChina neRice

   Tht was sick am starting2fall in love wit vernac...Ur Piece iz sick!
  • Vote Up0Vote Down
   edited January 2006
   MOJA BABA
  • Vote Up0Vote Down
   edited January 2006
   Wola KayGee. Fire to the reps. DP for ever uyazinawe ngish' ukthini. Ngizodropha smth khonamanje mfanamfana. Word dawg, much love.
  • Vote Up0Vote Down
   edited January 2006
   Jst a few linez

   Ama Lyriks wam abotshiwe ngoba ayingozi njengeCircus Lion kwiCage(KayGe)

   Ndiya banda son ngamapunchlinez more like Ice Age

   Bazamile umuqhophololo njengoZuma bt tha king is neva upstaged

   NdiyiBeest(ing) fcuk ama pistolz ama verses ungawatsho esentweni 12 apostolz
  • Vote Up0Vote Down
   edited January 2006
   Just a freestyle exubile

   Who the boss feedin’ u with these rap snacks

   Who’s got thoughts drivin’ u to the dance floor

   Yimin’ uSting and I got all ma rap flows

   Let go if you can’t match crazy fo fo

   Shake that thing ma girl if you like this baby

   Blow out your splif ma boy and fly with this music

   Cos tonight iHipHop uzoy’gcwala

   Uzoshiy’ ekhaya, ugide noBee elokshin (lokshin’)

   So we can get this party kickin’ (kickin’)

   And later check some beauties strippin’ (Aha)

   Cos uyazi siyayenza indabandaba,

   Ak’khali shisa mpama,

   But maw’ ngagcwali siyay’ gaxa

   Sik’ shiy’ ugaxek’ emaposini, (Ooh please)

   Uphaphathekile ugcwal’ usizi

   But check with don’t fron’, just wanna shine

   With these line i HipHop izokhuphuka namhlanje
  • Vote Up0Vote Down
   edited January 2006
   Let me give ya a taste of wot ima spit l8er

   Got the keys to successful life bang pitsa Locksmith

   wa generale, ka controla, lea mpona ke knocksmen

   ba phaphang bang tseba ake dlale ka mpama

   Only a high voltage current nqina Ka go ntsa stress

   Yes bang nyatsang ba tena ka gure bang bora

   Lang tswafisa ditlayela tsa rap lang mora

   Hip Hop moving forward ka seTswana

   flowing smoother than vernac cuz rona

   ra klakantsa styla sa ko Bophutatswana

   Re Batswana!!!
  • Vote Up0Vote Down
   edited January 2006
   akuvele kube buthebelele

   siphile impilo yamaghuzu, sivuke siyophanda amabele

   singalwelwa le hiphop sikhiphe igazi silale singalele

   loyal kwi underground njenge bhola noMkhelele

   bakuphi abangizondayo sengifikile-ke batshele

   ngenze okwenzekayo ngibavuthele ngibakhahlele

   ngibabhanqe namabonda njengo- mosquito masengilele

   u all know ukuthi U-KayGee uyalikhafula lelyric

   ngiyi X5 ningafiki nizongichomela nge civic

   ngi fast and quick, son u weak

   ngizokutshengisa ukuthi im sick

   ngizokuflippela le rhyme uzochitheka njengo ink

   amadolo azogcwala amanzi son, lana asibadlali o donkey

   so quit while u r ahead, uhambe uyojoyina o jockey

   coz ngi more loxion culture than i Trompies ne Spoti

   plus in this forum son kudala bengilindiwe

   i delivered one line basebachitheka bugayiwe

   sengizophenduka igovu njengomnyovu kuvele kunyiwe

   Izibongo zenkosi aziqedwa plus ngiwumhlambi ngingedwa

   i diss alless whether i group or uwedwa....
  • Vote Up0Vote Down
   edited January 2006
   Props to all the Cats, who've postin' on this thread. Keep the fire burning, bafethu. One love

   Kanti kunani masibhala ngezilimu zethu

   Esazincela emabeleni alabomama bethu

   Mfwethu, ngiyak’tshela vele isimo sesishintshile wethu

   I’m black too and have to write this shit I made to

   Hey wethu akekho omunye ofana nawe mfethu

   Ngiyak’tshela vele avele sense lezinto zakwethu

   Sibanik’ abantu lomuzik abaw’ dinga like good food

   Umkhusu, bawudl’ epartini bawugqibe ngak’sasa

   Every morning, collectin’ cd’s ngiyak’tshel’ like rama

   Like in summer, bawafun’ amaning ngob’ befun’ ukjiva

   Hey mfethu, asniken’ labantu les’gubhu sakwethu

   Cos I bet you, inyawo zabo zogida njengezethu
  • Vote Up0Vote Down
   edited January 2006
   Imnandi leVernac bafetu. when I read, I remebered this ooold script I used to have...

   ukuk'lalel' urhyma ngath' yispeech sikaMangosuthu/

   or u Desmond Tutu/ungang'sabisi ng'zok' shis' unuk' intuthu/

   ng'zok'vithiza mfana ng'kshiy' uyi mvuthu/crumbs zophuthu/

   lez' ez'dliwe khulukuthu/yinqwaba yamabutho/mina ng'z'shayela nges hluthu/is'Zulu sam s'hlul' amabhulu (eplazini), s'nzulu ngath' ng'sland eNqutu/

   kodwa ak'sho lutho/k'mele ng'z'fundise nes'Sotho/ke gone ho bolela, ho thlaloganya le ho mamela/

   mas'qale kwakhona/k'dala ndik'bon' uze nomona/tha likes of you, ufana nentsimi etyalw' umbona/uqale' ntwasa hlobo ude ugqibe nge hlobo/uthath' six months, uk'bhal' irhyme ekhule ngengqondo/

   that's a lil' part of it, maybe I'll post tha rest sumtime.

   peace&respect.
  • Vote Up0Vote Down
   edited January 2006
   Yo! guyz, mutch respekt to y'all. KayGee i like yo rhymes they aint tight but theya TIIIIIIIIIIIIIGHT! Know whattya mean.

   PEACE!
  • Vote Up0Vote Down
   edited January 2006
   Ya, nans' eny' ifreestyle

   Bhasobh' unganyi

   Ngob' uBee lent' uyay'nyova

   Made sick by the sickest

   So manje sengidl’ osikilidi

   And mfanakithi ang’sagqoki ‘skhindi

   Ngob’ uk’phila kulomhlaba kung’ gayil’ is’ bindi

   Gcwala maw’ ngagcwal’ uBee akaso s’dididi

   The truth is, all the shit I made ngiy’ funde kuS’gidi

   Indoda enes’bindi, thought me everything

   Starting from ukwenz’ imali ibe ‘zigidigidi

   To the good life that I’m livin smokin’ weed with no seeds

   Like a Swazi King, yeah, there’s so much shit I did

   Even os’khenza abab’hlungu ng’badlil’ abaningi

   Mfana ngiyaz’ aw’savrestan’, but hlale wazi izilimu ziningi

   Even nes’Zulu naso siyashintshwa
  • Vote Up0Vote Down
   edited January 2006
   ngidedela i rhyme elinobisi

   ngishiye umrapper eshona phansi slowly njengebhokisi

   akanyanyile kanje, i cherry yakhe ingi bloweli i kiss

   imgaye i look yamtshela ukuthi if u wanna battle KayGee kuphula amasokisi

   flip this rhyme ngishiye izinja ebumnyameni zingangifisi

   chomela mina ngerap uchomela ugogo ngokwenza umdoko

   even worst chomela scruff ekasi ngokufasa imondolo

   surely me and rap will part, like sunglasses nomandoza

   truthfully inja yakhona imina akusiyena ubozza

   disguised as human but im really God zonke lezinja ziyangikhonza
  • Vote Up0Vote Down
   edited January 2006
   Bafethu, this thread is the ish. Wonke namajit' ala are d ish. Boys you ill. Ngigcwala ngani for real. Keep the venac pot cookin' niyazi nani how we do this thing.

   Fire Kaygee, ay'hlale yenzeka lento kuhle kwempambosisi yokwenzayenza.
  • Vote Up0Vote Down
   edited January 2006
   HOLA MAGENGE, I LIKE WHAT U'RE DOING

   PUSHANI I-VENEC AND KEEP IT MOVIN

   ONE DAY I-TAAL YASE KASI WILL BE RULLING!! :D :shock: :)

   [/b]
  • Vote Up0Vote Down
   edited January 2006
   4 sure bafowethu.l like i-skill le-delivery yenu.BIG UP ISINTU SAKITHI.l personally am impressed by an emcee who can deliver tight lyrics in vernac.Kulul' ukwenza nges'lungu but if you can still hold it down ngolimi luka nyoko, you deserve props.tshayani kuzekuzwakale bo-bra.

   Ngapha it isn't zulu,yiSiNdebele(the Lobhengula version).KAZIWE!

   -Q.
  • Vote Up0Vote Down
   edited January 2006
   Mooja.. Aii ngiyay'gcwala lento madando. Maybe next time kumele siy'baxe ngaso isdando , uyandelafu mthubetsu. Ang'phele khi makukhona osphethe.

   Sikhipi iVenec, ngiyak’ tshela mfana thul’ ulalele

   Sukum’ umamele, ungahlali phansi izinto ziyenzeka

   Olova bahlangene, kuhle kwenyand’ eboshwe ngebhengela

   Mfana shiya lel’ gedlel’ sokhipha amarhymes sibeke nemmbandela

   Sihlabe sikhangele, siyenze lento njengasemandulo

   KuvukenoZulu, nkanyamb’ enkulu ehambela phezulu

   Kujabul’ izizwe zonke, ziw’hlab’ umkhosi sishay’ indumezulu

   Sicele Kophezulu, as’size as’beke kulomhlaba obolile
  • Vote Up0Vote Down
   edited January 2006
   i rhyme lami liqaqifindo

   maku flower mina kukhala i deaf ithi KayGee Unomsindo

   makungena mina omrapper benza engathi bashelwa amaphimbo

   fede fede bangiqumbele ngathi basuthi ama BIBO

   iflow yami istimela, so ungazami ukungivimba

   ngimgqabulela amatwin saver uma umrapper engitshela amsimba

   ungangibiza igovu le hiphop, la ngifika khona ngiyagimba

   ngihlezi ngiyidedela ngesizulu, English ngiyishaya ngomzimba

   zonke lezinja ebezingagcwali sezicasha emuva kwezithupha

   zithi zidedela am punchline, ekasie sifakana iqupha

   bathi middle finger in the air,langiphuma khona kusalutwa oveza isithupha

   mawubiza ikhafula ngenigga, bakubona uyisithipha

   mangiqeda uku disser ifake, ngilanda umama wayo ezoyiphipha

   S.A Hip Hop imina ophethe naew uyabona ziyakhipha

   mawulack iskill sokubhala irhyme otshela mina ngizokupha

   ngimhleli ezithendeni umrapper ngathi ingane enembulu

   sekufike mina manje shona emuva nansi indaba enkulu

   wayibona u Shon G ingakafiki wathi isezingeni eliphezulu

   so stay black uphushe i vernac, sekufike omrapper bamazulu
  • Vote Up0Vote Down
   edited January 2006
   Majita keep on keepin' it real. Baphi othekeni.. Kahleni bafethu an'gcwali yini ngale venec. Come keep it real with us. We been readin' some very insightful stuff on poetry spoken word. Come tell us that ish ngolwasekhaya (Xhosa, Pedi, Venda, and etc)

   Other languages makatheleke as well. Come on do this ish. Keep it real. Nigerian hiphop is doin' it, Zim is also doin' it as well. Come on bafethu this is a call. Let see what could have happen if colonialism never took place? If amabhunu stayed at home.Come do it ngolwimi lwase khaya one time folks.
  • Vote Up0Vote Down
   edited January 2006
   skwatta kamp, on khut en joyn
   uchoma nge rap, uchomel' ugogo ngo mdoko


   :shock:

   KayGee
   chomela mina ngerap uchomela ugogo ngokwenza umdoko
   :?:

   but then again, maybe yu jus luv them ni99az
   truthfully inja yakhona imina akusiyena [/b]ubozza

   Kaygee, wht's up :?:
  • Vote Up0Vote Down
   edited January 2006
   Hey yo bafethu I need a beat

   So that ngizon’zwisi isigqi sakithi

   Ngiy’khiph’ irhyme kube ub’khithikhithi

   Bavithik’ onhlenhle nez’thithi

   Ngoba ngiyaz’ omrephanyana can’t take it (omrepha in general)

   This shit is too hard for ‘em fake kids

   Utshela abantu ukuthi uyirapist (or rap artist)

   At the same time awazi nokuthi ilelephi East

   Talkin’ too much, uthi at the battles you’re beast

   Ukhaful’ amasimba, something u can’t eat

   Mfana mawungafun’ uk’hlukana nale mind set

   At the end ikhand’ lizonkenketha

   So bafethu aseyekeni lok'maketha

   Siphakamisen ezakithi nazo ziqhwakele
  • Vote Up0Vote Down
   edited January 2006
   Yeah home lines. Why aren't u representing? Kanti ak'khulunywa yini ngasemakini?
  • Vote Up0Vote Down
   edited January 2006
   BEESTING
   Baphi othekeni.. Kahleni bafethu an'gcwali yini ngale venec. Come keep it real with us.
   NJENGEBHAKEDE ELINEMBOBO NGAPHANSI ABAGCWALI

   VELE VELE YINI LABANTWANA BANGABHALI

   BANGENE KULE COMBRADES MARATHON YO LWAZI

   YAMAGAMA AGIJIMA PHEZUKWEPHEPHA ANGAKHATHALI

   NGIYIPANSULA ELI-ROMANTIC i got love for ABAFAZI

   but i might have chased them away NGE-OKAPI

   MANGIVITHIZA I HIP-HOP NGOLWIMI LWASE KASI

   NGIGWAZA AMA-PUNCHLINE IPHEPHA LIPHUME IGAZI

   but i know UKUTHI BAKHONA ABANTWANA

   ABABEDLALA NGAMAGAMA

   way before 'USINYAKA' A'CHISA IMPAMA'

   KODWA MANJE BAYASABA

   UKUBONISA IKHONO NGOLWIMI LWASE KHAYA

   so NJENGO 'FELICIA' NGIYA'BUZA'

   ILELE YINI SISI I-keyboard IDINGA UKUVUSWA?

   cause without ILANGA ANGEKE KUSE

   NENKOSI WITHOUT u QUEEN ANGEKE IBUSE!!! :P :arrow:

   COME ON GIRLS WE NEED TO SEE YOU FLIP NGE-VENEC, WHERE ARE YOU? :?: :cry: :cry:
  • Vote Up0Vote Down
   edited January 2006
   Batshele mmrreepha lova. Bafethu kanti what turns u on?

   Let keep this thing real. Ayenzeke mayenzeka.
  • Vote Up0Vote Down
   edited January 2006
   i C amajita are still holding it down, i"ll drop soon its just that espanini kuyashiwa...

   Yo Clockwise i here you baba, i know that line kaBozza and by the way Skwatta was still tyt during the Khut N Join album but i use itaal yase kasie not that i stole the line ukuthi its basically the environment engiphuma kuyo, where we use lines like...

   Uchomela ugogo ngomdoko

   Uchomela ipansula ngomdova

   Uchomela ichina nge rice

   Uchomela uscruff nge dice

   Uchomela indiya ngopelepele..

   THIS IS MY STORY BABA I JUST LOVE HIP HOP AND I FLOW YASE KHAYA TOO MUCH... I WILL NEVER FAKE IT

   Keep it tyt ma outie

   Much love , ngishaya i sekeni[/quote]
  • Vote Up0Vote Down
   edited January 2006
   Moja bolova nani bo my sister. Bengithi angiphakamise iflag nje kuphela. Azikh' ez'ningi.

   Siphush' ub'lokshi wayawaya.
  • Vote Up0Vote Down
   edited January 2006
   kaygee
   Yo Clockwise i here you baba, i know that line kaBozza and by the way Skwatta was still tyt during the Khut N Join album
   I feel mfana,

   anyway a lil' freestyle I'm feelin...

   Yavutha imbawula/ lihlo les'thathu ungacimezi/

   umqond' uyang'lawula/ respekt to tha street sengayi hlawula/

   lezitha ez'gawula/ amasu ohlwini lwam ng'z'hlaba inkemb' ehlweni/

   ng'nembe' es'thweni, sangasese/ ng'khuphule' zingeni/

   ezok'xoxa ngiz'ngeni/ like a telkom coin phone yangama '80's, aweneli/

   fakaza ng'qhub' ingcindezelo, njengo hulumeni/

   umpetha wepeni/ umgosi' uphelile, mawuthand' iindaba/

   umkhos' usuphelele/ attack in angles like tha horn formation yakaShaka/

   ng'shiy' izandla, amaphepha/ konke amapeni nomqondo kub'thakathaka/

   ungazi nolaka/ lyrically soulful, uk'fana nejazz kaDon Laka/

   is'khath' as'manga/ asik'lindanga, ak'nafakaz' ongabonanga/

   ng'wumzulu ak'won' amanga/ng'fak' is'bhaxu ntanga/

   kwabangazazi indabuko ng'jwayel' uk' bashisa uk'dlul' ilanga//...

   respekt.
  • Vote Up0Vote Down
   edited February 2006
   Its been long, but ngibuyile son.... Ngizoyiphusha lengolovane yesiZulu

   Umu Africa woqobo......

   amarhyme ku KayGee alahlile

   Njengetrans mfana apakile

   njengethekeni yakho ivulile

   kwirap manje ngifikile

   amafake sengiwadlulile

   izifebe sengizihlabile

   baclaimer ukuthi bafixile nami ngifikile

   umhlaba sengiwubonile

   nami istini sengisitholile

   amabhujwa wonke athulile

   izinja sengizimoshile

   ngiyisboshwa, ngiyamosha, sebezosha,

   bayabhosha, bayaflopper, ngisatshwa amasosha

   bonke bayangisha

   plus i friday awunginike ibhiya ngikhiphe ukushisa

   ufuna ukuthini lo

   iphi imondolo, phakamisa inombolo

   uzame nawe ukuphusha impilo

   i rhyme lesizulu ngizama ngalo nami ukubamba isimilo
  • Vote Up0Vote Down
   edited February 2006
   [quote name="antiklokwize"]Imnandi leVernac bafetu. when I read, I remebered this ooold script I used to have...

   ukuk'lalel' urhyma ngath' yispeech sikaMangosuthu/

   or u Desmond Tutu/ungang'sabisi ng'zok' shis' unuk' intuthu/

   ng'zok'vithiza mfana ng'kshiy' uyi mvuthu/crumbs zophuthu/

   lez' ez'dliwe khulukuthu/yinqwaba yamabutho/mina ng'z'shayela nges hluthu/is'Zulu sam s'hlul' amabhulu (eplazini), s'nzulu ngath' ng'sland eNqutu/

   kodwa ak'sho lutho/k'mele ng'z'fundise nes'Sotho/ke gone ho bolela, ho thlaloganya le ho mamela/

   mas'qale kwakhona/k'dala ndik'bon' uze nomona/tha likes of you, ufana nentsimi etyalw' umbona/uqale' ntwasa hlobo ude ugqibe nge hlobo/uthath' six months, uk'bhal' irhyme ekhule ngengqondo/

   that's a lil' part of it, maybe I'll post tha rest sumtime.

   peace&respect.[/quote]

   This iz sick!..One of the best in this page
  • Vote Up0Vote Down
   edited February 2006
   Antiklok
   [quote]Imnandi leVernac bafetu. when I read, I remebered this ooold script I used to have...

   ukuk'lalel' urhyma ngath' yispeech sikaMangosuthu/

   or u Desmond Tutu/ungang'sabisi ng'zok' shis' unuk' intuthu/

   ng'zok'vithiza mfana ng'kshiy' uyi mvuthu/crumbs zophuthu/

   lez' ez'dliwe khulukuthu/yinqwaba yamabutho/mina ng'z'shayela nges hluthu/is'Zulu sam s'hlul' amabhulu (eplazini), s'nzulu ngath' ng'sland eNqutu/

   kodwa ak'sho lutho/k'mele ng'z'fundise nes'Sotho/ke gone ho bolela, ho thlaloganya le ho mamela/

   mas'qale kwakhona/k'dala ndik'bon' uze nomona/tha likes of you, ufana nentsimi etyalw' umbona/uqale' ntwasa hlobo ude ugqibe nge hlobo/uthath' six months, uk'bhal' irhyme ekhule ngengqondo/

   that's a lil' part of it, maybe I'll post tha rest sumtime.

   peace&respect.
   rhymetodieThis iz sick!..One of the best in this page[/quote]

   ...word Rhyme for recognising...I noticed yu one post short of a 1000 posts :!:

   peace dun.
  • Vote Up0Vote Down
   edited February 2006
   Zulu flag on top of Kilimanjaro

   Uyazi nawe ivernec iyaphushw’ vele kanjalo

   Luphelil’ uvalo, ay’sekh ingebhe

   Ziphume zonk’ izinja zami kwagqashuka amaketango, so yek’ uk’tetema

   Awu vel’ ung’yeke, mawungavrestan, I’ll send u to kasi skool

   Bathi iKazastani, ngoba vele ipheth’ istyli

   And ivutshelwe koDurbs, phansi koMlazi

   Ngingay’shiyi neGamalakhe, ngoba nakhona abefethu eDC bayasho

   Forget about the crime. Cos like Biggie said

   Amastereotypes omntomnyama misunderstood

   So, velu khohlwe futhi, cos if you think you can match

   This shit izokhathaza bhuti, and will move your feet

   With or without ibeat, veli irhythm niyayazi eyakithi
  Sign In or Register to comment.
  African Hip Hop Radio
  Advertisement