Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Sign In with Facebook Sign In with Twitter

In this Discussion

Most Popular This Week

Rap YesiZulu// Isiyindume Zulu-FREEstyle YesiZulu

edited February 2011 in South African hip hop
Flip this rhyme ngizophelelwa amahloni

loyal kwi game ngiseyincosi ngiyoze ngimile amanhlonhlo/

ngiyiskhokho/ngibagcwalisela omrapper beze bengibize indlondlo/

i rap igame kuwena kodwa kumina iyisondlo, cho/

i kill mcs abanye ngibenze izindlobho/

fake ones, ngidlula kubo ngibatshengise izimbobo/

fag one, ngibahlaba nge rhyme, ngibatshengise amgolo/ wena uwulalile lakumina njengamazambane ayizolo, now/

listen to me ngizokuqinisa ledolo/

kundikindiki uyisidididi, iyafiriza inombolo/

kuyakhuphukela kulendlela uzoze ughuzuke idolo/

ngizokudubula ngelyric ngikushiye umbobombobo/

and when it comes to amabattle ngivele ngiphenduke uBolo/

Beka umbono/ ngiza nemvula wena uvala ngiyavula/

thula vala iPC son ngoba usuyangicasula/

Never ngihlukane nehiphop upelepele nekula/

khula, buka, suka/ in a second ngiyadlula/

ask how son kulula/ so give love like Bouga/

now its your turn, shaya i freestyle or just admit uyasaba.....
«13456789

Comments

 • 248 Comments sorted by
 • Vote Up0Vote Down
  edited January 2006
  Tht was nice--I hve a similar line tht goes___

  Mna NeRap iz like India neSpice betta yet iChina neRice

  Tht was sick am starting2fall in love wit vernac...Ur Piece iz sick!
 • Vote Up0Vote Down
  edited January 2006
  MOJA BABA
 • Vote Up0Vote Down
  edited January 2006
  Wola KayGee. Fire to the reps. DP for ever uyazinawe ngish' ukthini. Ngizodropha smth khonamanje mfanamfana. Word dawg, much love.
 • Vote Up0Vote Down
  edited January 2006
  Jst a few linez

  Ama Lyriks wam abotshiwe ngoba ayingozi njengeCircus Lion kwiCage(KayGe)

  Ndiya banda son ngamapunchlinez more like Ice Age

  Bazamile umuqhophololo njengoZuma bt tha king is neva upstaged

  NdiyiBeest(ing) fcuk ama pistolz ama verses ungawatsho esentweni 12 apostolz
 • Vote Up0Vote Down
  edited January 2006
  Just a freestyle exubile

  Who the boss feedin’ u with these rap snacks

  Who’s got thoughts drivin’ u to the dance floor

  Yimin’ uSting and I got all ma rap flows

  Let go if you can’t match crazy fo fo

  Shake that thing ma girl if you like this baby

  Blow out your splif ma boy and fly with this music

  Cos tonight iHipHop uzoy’gcwala

  Uzoshiy’ ekhaya, ugide noBee elokshin (lokshin’)

  So we can get this party kickin’ (kickin’)

  And later check some beauties strippin’ (Aha)

  Cos uyazi siyayenza indabandaba,

  Ak’khali shisa mpama,

  But maw’ ngagcwali siyay’ gaxa

  Sik’ shiy’ ugaxek’ emaposini, (Ooh please)

  Uphaphathekile ugcwal’ usizi

  But check with don’t fron’, just wanna shine

  With these line i HipHop izokhuphuka namhlanje
 • Vote Up0Vote Down
  edited January 2006
  Let me give ya a taste of wot ima spit l8er

  Got the keys to successful life bang pitsa Locksmith

  wa generale, ka controla, lea mpona ke knocksmen

  ba phaphang bang tseba ake dlale ka mpama

  Only a high voltage current nqina Ka go ntsa stress

  Yes bang nyatsang ba tena ka gure bang bora

  Lang tswafisa ditlayela tsa rap lang mora

  Hip Hop moving forward ka seTswana

  flowing smoother than vernac cuz rona

  ra klakantsa styla sa ko Bophutatswana

  Re Batswana!!!
 • Vote Up0Vote Down
  edited January 2006
  akuvele kube buthebelele

  siphile impilo yamaghuzu, sivuke siyophanda amabele

  singalwelwa le hiphop sikhiphe igazi silale singalele

  loyal kwi underground njenge bhola noMkhelele

  bakuphi abangizondayo sengifikile-ke batshele

  ngenze okwenzekayo ngibavuthele ngibakhahlele

  ngibabhanqe namabonda njengo- mosquito masengilele

  u all know ukuthi U-KayGee uyalikhafula lelyric

  ngiyi X5 ningafiki nizongichomela nge civic

  ngi fast and quick, son u weak

  ngizokutshengisa ukuthi im sick

  ngizokuflippela le rhyme uzochitheka njengo ink

  amadolo azogcwala amanzi son, lana asibadlali o donkey

  so quit while u r ahead, uhambe uyojoyina o jockey

  coz ngi more loxion culture than i Trompies ne Spoti

  plus in this forum son kudala bengilindiwe

  i delivered one line basebachitheka bugayiwe

  sengizophenduka igovu njengomnyovu kuvele kunyiwe

  Izibongo zenkosi aziqedwa plus ngiwumhlambi ngingedwa

  i diss alless whether i group or uwedwa....
 • Vote Up0Vote Down
  edited January 2006
  Props to all the Cats, who've postin' on this thread. Keep the fire burning, bafethu. One love

  Kanti kunani masibhala ngezilimu zethu

  Esazincela emabeleni alabomama bethu

  Mfwethu, ngiyak’tshela vele isimo sesishintshile wethu

  I’m black too and have to write this shit I made to

  Hey wethu akekho omunye ofana nawe mfethu

  Ngiyak’tshela vele avele sense lezinto zakwethu

  Sibanik’ abantu lomuzik abaw’ dinga like good food

  Umkhusu, bawudl’ epartini bawugqibe ngak’sasa

  Every morning, collectin’ cd’s ngiyak’tshel’ like rama

  Like in summer, bawafun’ amaning ngob’ befun’ ukjiva

  Hey mfethu, asniken’ labantu les’gubhu sakwethu

  Cos I bet you, inyawo zabo zogida njengezethu
 • Vote Up0Vote Down
  edited January 2006
  Imnandi leVernac bafetu. when I read, I remebered this ooold script I used to have...

  ukuk'lalel' urhyma ngath' yispeech sikaMangosuthu/

  or u Desmond Tutu/ungang'sabisi ng'zok' shis' unuk' intuthu/

  ng'zok'vithiza mfana ng'kshiy' uyi mvuthu/crumbs zophuthu/

  lez' ez'dliwe khulukuthu/yinqwaba yamabutho/mina ng'z'shayela nges hluthu/is'Zulu sam s'hlul' amabhulu (eplazini), s'nzulu ngath' ng'sland eNqutu/

  kodwa ak'sho lutho/k'mele ng'z'fundise nes'Sotho/ke gone ho bolela, ho thlaloganya le ho mamela/

  mas'qale kwakhona/k'dala ndik'bon' uze nomona/tha likes of you, ufana nentsimi etyalw' umbona/uqale' ntwasa hlobo ude ugqibe nge hlobo/uthath' six months, uk'bhal' irhyme ekhule ngengqondo/

  that's a lil' part of it, maybe I'll post tha rest sumtime.

  peace&respect.
 • Vote Up0Vote Down
  edited January 2006
  Yo! guyz, mutch respekt to y'all. KayGee i like yo rhymes they aint tight but theya TIIIIIIIIIIIIIGHT! Know whattya mean.

  PEACE!
 • Vote Up0Vote Down
  edited January 2006
  Ya, nans' eny' ifreestyle

  Bhasobh' unganyi

  Ngob' uBee lent' uyay'nyova

  Made sick by the sickest

  So manje sengidl’ osikilidi

  And mfanakithi ang’sagqoki ‘skhindi

  Ngob’ uk’phila kulomhlaba kung’ gayil’ is’ bindi

  Gcwala maw’ ngagcwal’ uBee akaso s’dididi

  The truth is, all the shit I made ngiy’ funde kuS’gidi

  Indoda enes’bindi, thought me everything

  Starting from ukwenz’ imali ibe ‘zigidigidi

  To the good life that I’m livin smokin’ weed with no seeds

  Like a Swazi King, yeah, there’s so much shit I did

  Even os’khenza abab’hlungu ng’badlil’ abaningi

  Mfana ngiyaz’ aw’savrestan’, but hlale wazi izilimu ziningi

  Even nes’Zulu naso siyashintshwa
 • Vote Up0Vote Down
  edited January 2006
  ngidedela i rhyme elinobisi

  ngishiye umrapper eshona phansi slowly njengebhokisi

  akanyanyile kanje, i cherry yakhe ingi bloweli i kiss

  imgaye i look yamtshela ukuthi if u wanna battle KayGee kuphula amasokisi

  flip this rhyme ngishiye izinja ebumnyameni zingangifisi

  chomela mina ngerap uchomela ugogo ngokwenza umdoko

  even worst chomela scruff ekasi ngokufasa imondolo

  surely me and rap will part, like sunglasses nomandoza

  truthfully inja yakhona imina akusiyena ubozza

  disguised as human but im really God zonke lezinja ziyangikhonza
 • Vote Up0Vote Down
  edited January 2006
  Bafethu, this thread is the ish. Wonke namajit' ala are d ish. Boys you ill. Ngigcwala ngani for real. Keep the venac pot cookin' niyazi nani how we do this thing.

  Fire Kaygee, ay'hlale yenzeka lento kuhle kwempambosisi yokwenzayenza.
 • Vote Up0Vote Down
  edited January 2006
  HOLA MAGENGE, I LIKE WHAT U'RE DOING

  PUSHANI I-VENEC AND KEEP IT MOVIN

  ONE DAY I-TAAL YASE KASI WILL BE RULLING!! :D :shock: :)

  [/b]
 • Vote Up0Vote Down
  edited January 2006
  4 sure bafowethu.l like i-skill le-delivery yenu.BIG UP ISINTU SAKITHI.l personally am impressed by an emcee who can deliver tight lyrics in vernac.Kulul' ukwenza nges'lungu but if you can still hold it down ngolimi luka nyoko, you deserve props.tshayani kuzekuzwakale bo-bra.

  Ngapha it isn't zulu,yiSiNdebele(the Lobhengula version).KAZIWE!

  -Q.
 • Vote Up0Vote Down
  edited January 2006
  Mooja.. Aii ngiyay'gcwala lento madando. Maybe next time kumele siy'baxe ngaso isdando , uyandelafu mthubetsu. Ang'phele khi makukhona osphethe.

  Sikhipi iVenec, ngiyak’ tshela mfana thul’ ulalele

  Sukum’ umamele, ungahlali phansi izinto ziyenzeka

  Olova bahlangene, kuhle kwenyand’ eboshwe ngebhengela

  Mfana shiya lel’ gedlel’ sokhipha amarhymes sibeke nemmbandela

  Sihlabe sikhangele, siyenze lento njengasemandulo

  KuvukenoZulu, nkanyamb’ enkulu ehambela phezulu

  Kujabul’ izizwe zonke, ziw’hlab’ umkhosi sishay’ indumezulu

  Sicele Kophezulu, as’size as’beke kulomhlaba obolile
 • Vote Up0Vote Down
  edited January 2006
  i rhyme lami liqaqifindo

  maku flower mina kukhala i deaf ithi KayGee Unomsindo

  makungena mina omrapper benza engathi bashelwa amaphimbo

  fede fede bangiqumbele ngathi basuthi ama BIBO

  iflow yami istimela, so ungazami ukungivimba

  ngimgqabulela amatwin saver uma umrapper engitshela amsimba

  ungangibiza igovu le hiphop, la ngifika khona ngiyagimba

  ngihlezi ngiyidedela ngesizulu, English ngiyishaya ngomzimba

  zonke lezinja ebezingagcwali sezicasha emuva kwezithupha

  zithi zidedela am punchline, ekasie sifakana iqupha

  bathi middle finger in the air,langiphuma khona kusalutwa oveza isithupha

  mawubiza ikhafula ngenigga, bakubona uyisithipha

  mangiqeda uku disser ifake, ngilanda umama wayo ezoyiphipha

  S.A Hip Hop imina ophethe naew uyabona ziyakhipha

  mawulack iskill sokubhala irhyme otshela mina ngizokupha

  ngimhleli ezithendeni umrapper ngathi ingane enembulu

  sekufike mina manje shona emuva nansi indaba enkulu

  wayibona u Shon G ingakafiki wathi isezingeni eliphezulu

  so stay black uphushe i vernac, sekufike omrapper bamazulu
 • Vote Up0Vote Down
  edited January 2006
  Majita keep on keepin' it real. Baphi othekeni.. Kahleni bafethu an'gcwali yini ngale venec. Come keep it real with us. We been readin' some very insightful stuff on poetry spoken word. Come tell us that ish ngolwasekhaya (Xhosa, Pedi, Venda, and etc)

  Other languages makatheleke as well. Come on do this ish. Keep it real. Nigerian hiphop is doin' it, Zim is also doin' it as well. Come on bafethu this is a call. Let see what could have happen if colonialism never took place? If amabhunu stayed at home.Come do it ngolwimi lwase khaya one time folks.
 • Vote Up0Vote Down
  edited January 2006
  skwatta kamp, on khut en joyn
  uchoma nge rap, uchomel' ugogo ngo mdoko


  :shock:

  KayGee
  chomela mina ngerap uchomela ugogo ngokwenza umdoko
  :?:

  but then again, maybe yu jus luv them ni99az
  truthfully inja yakhona imina akusiyena [/b]ubozza

  Kaygee, wht's up :?:
 • Vote Up0Vote Down
  edited January 2006
  Hey yo bafethu I need a beat

  So that ngizon’zwisi isigqi sakithi

  Ngiy’khiph’ irhyme kube ub’khithikhithi

  Bavithik’ onhlenhle nez’thithi

  Ngoba ngiyaz’ omrephanyana can’t take it (omrepha in general)

  This shit is too hard for ‘em fake kids

  Utshela abantu ukuthi uyirapist (or rap artist)

  At the same time awazi nokuthi ilelephi East

  Talkin’ too much, uthi at the battles you’re beast

  Ukhaful’ amasimba, something u can’t eat

  Mfana mawungafun’ uk’hlukana nale mind set

  At the end ikhand’ lizonkenketha

  So bafethu aseyekeni lok'maketha

  Siphakamisen ezakithi nazo ziqhwakele
 • Vote Up0Vote Down
  edited January 2006
  Yeah home lines. Why aren't u representing? Kanti ak'khulunywa yini ngasemakini?
 • Vote Up0Vote Down
  edited January 2006
  BEESTING
  Baphi othekeni.. Kahleni bafethu an'gcwali yini ngale venec. Come keep it real with us.
  NJENGEBHAKEDE ELINEMBOBO NGAPHANSI ABAGCWALI

  VELE VELE YINI LABANTWANA BANGABHALI

  BANGENE KULE COMBRADES MARATHON YO LWAZI

  YAMAGAMA AGIJIMA PHEZUKWEPHEPHA ANGAKHATHALI

  NGIYIPANSULA ELI-ROMANTIC i got love for ABAFAZI

  but i might have chased them away NGE-OKAPI

  MANGIVITHIZA I HIP-HOP NGOLWIMI LWASE KASI

  NGIGWAZA AMA-PUNCHLINE IPHEPHA LIPHUME IGAZI

  but i know UKUTHI BAKHONA ABANTWANA

  ABABEDLALA NGAMAGAMA

  way before 'USINYAKA' A'CHISA IMPAMA'

  KODWA MANJE BAYASABA

  UKUBONISA IKHONO NGOLWIMI LWASE KHAYA

  so NJENGO 'FELICIA' NGIYA'BUZA'

  ILELE YINI SISI I-keyboard IDINGA UKUVUSWA?

  cause without ILANGA ANGEKE KUSE

  NENKOSI WITHOUT u QUEEN ANGEKE IBUSE!!! :P :arrow:

  COME ON GIRLS WE NEED TO SEE YOU FLIP NGE-VENEC, WHERE ARE YOU? :?: :cry: :cry:
 • Vote Up0Vote Down
  edited January 2006
  Batshele mmrreepha lova. Bafethu kanti what turns u on?

  Let keep this thing real. Ayenzeke mayenzeka.
 • Vote Up0Vote Down
  edited January 2006
  i C amajita are still holding it down, i"ll drop soon its just that espanini kuyashiwa...

  Yo Clockwise i here you baba, i know that line kaBozza and by the way Skwatta was still tyt during the Khut N Join album but i use itaal yase kasie not that i stole the line ukuthi its basically the environment engiphuma kuyo, where we use lines like...

  Uchomela ugogo ngomdoko

  Uchomela ipansula ngomdova

  Uchomela ichina nge rice

  Uchomela uscruff nge dice

  Uchomela indiya ngopelepele..

  THIS IS MY STORY BABA I JUST LOVE HIP HOP AND I FLOW YASE KHAYA TOO MUCH... I WILL NEVER FAKE IT

  Keep it tyt ma outie

  Much love , ngishaya i sekeni[/quote]
 • Vote Up0Vote Down
  edited January 2006
  Moja bolova nani bo my sister. Bengithi angiphakamise iflag nje kuphela. Azikh' ez'ningi.

  Siphush' ub'lokshi wayawaya.
 • Vote Up0Vote Down
  edited January 2006
  kaygee
  Yo Clockwise i here you baba, i know that line kaBozza and by the way Skwatta was still tyt during the Khut N Join album
  I feel mfana,

  anyway a lil' freestyle I'm feelin...

  Yavutha imbawula/ lihlo les'thathu ungacimezi/

  umqond' uyang'lawula/ respekt to tha street sengayi hlawula/

  lezitha ez'gawula/ amasu ohlwini lwam ng'z'hlaba inkemb' ehlweni/

  ng'nembe' es'thweni, sangasese/ ng'khuphule' zingeni/

  ezok'xoxa ngiz'ngeni/ like a telkom coin phone yangama '80's, aweneli/

  fakaza ng'qhub' ingcindezelo, njengo hulumeni/

  umpetha wepeni/ umgosi' uphelile, mawuthand' iindaba/

  umkhos' usuphelele/ attack in angles like tha horn formation yakaShaka/

  ng'shiy' izandla, amaphepha/ konke amapeni nomqondo kub'thakathaka/

  ungazi nolaka/ lyrically soulful, uk'fana nejazz kaDon Laka/

  is'khath' as'manga/ asik'lindanga, ak'nafakaz' ongabonanga/

  ng'wumzulu ak'won' amanga/ng'fak' is'bhaxu ntanga/

  kwabangazazi indabuko ng'jwayel' uk' bashisa uk'dlul' ilanga//...

  respekt.
 • Vote Up0Vote Down
  edited February 2006
  Its been long, but ngibuyile son.... Ngizoyiphusha lengolovane yesiZulu

  Umu Africa woqobo......

  amarhyme ku KayGee alahlile

  Njengetrans mfana apakile

  njengethekeni yakho ivulile

  kwirap manje ngifikile

  amafake sengiwadlulile

  izifebe sengizihlabile

  baclaimer ukuthi bafixile nami ngifikile

  umhlaba sengiwubonile

  nami istini sengisitholile

  amabhujwa wonke athulile

  izinja sengizimoshile

  ngiyisboshwa, ngiyamosha, sebezosha,

  bayabhosha, bayaflopper, ngisatshwa amasosha

  bonke bayangisha

  plus i friday awunginike ibhiya ngikhiphe ukushisa

  ufuna ukuthini lo

  iphi imondolo, phakamisa inombolo

  uzame nawe ukuphusha impilo

  i rhyme lesizulu ngizama ngalo nami ukubamba isimilo
 • Vote Up0Vote Down
  edited February 2006
  [quote name="antiklokwize"]Imnandi leVernac bafetu. when I read, I remebered this ooold script I used to have...

  ukuk'lalel' urhyma ngath' yispeech sikaMangosuthu/

  or u Desmond Tutu/ungang'sabisi ng'zok' shis' unuk' intuthu/

  ng'zok'vithiza mfana ng'kshiy' uyi mvuthu/crumbs zophuthu/

  lez' ez'dliwe khulukuthu/yinqwaba yamabutho/mina ng'z'shayela nges hluthu/is'Zulu sam s'hlul' amabhulu (eplazini), s'nzulu ngath' ng'sland eNqutu/

  kodwa ak'sho lutho/k'mele ng'z'fundise nes'Sotho/ke gone ho bolela, ho thlaloganya le ho mamela/

  mas'qale kwakhona/k'dala ndik'bon' uze nomona/tha likes of you, ufana nentsimi etyalw' umbona/uqale' ntwasa hlobo ude ugqibe nge hlobo/uthath' six months, uk'bhal' irhyme ekhule ngengqondo/

  that's a lil' part of it, maybe I'll post tha rest sumtime.

  peace&respect.[/quote]

  This iz sick!..One of the best in this page
 • Vote Up0Vote Down
  edited February 2006
  Antiklok
  [quote]Imnandi leVernac bafetu. when I read, I remebered this ooold script I used to have...

  ukuk'lalel' urhyma ngath' yispeech sikaMangosuthu/

  or u Desmond Tutu/ungang'sabisi ng'zok' shis' unuk' intuthu/

  ng'zok'vithiza mfana ng'kshiy' uyi mvuthu/crumbs zophuthu/

  lez' ez'dliwe khulukuthu/yinqwaba yamabutho/mina ng'z'shayela nges hluthu/is'Zulu sam s'hlul' amabhulu (eplazini), s'nzulu ngath' ng'sland eNqutu/

  kodwa ak'sho lutho/k'mele ng'z'fundise nes'Sotho/ke gone ho bolela, ho thlaloganya le ho mamela/

  mas'qale kwakhona/k'dala ndik'bon' uze nomona/tha likes of you, ufana nentsimi etyalw' umbona/uqale' ntwasa hlobo ude ugqibe nge hlobo/uthath' six months, uk'bhal' irhyme ekhule ngengqondo/

  that's a lil' part of it, maybe I'll post tha rest sumtime.

  peace&respect.
  rhymetodieThis iz sick!..One of the best in this page[/quote]

  ...word Rhyme for recognising...I noticed yu one post short of a 1000 posts :!:

  peace dun.
 • Vote Up0Vote Down
  edited February 2006
  Zulu flag on top of Kilimanjaro

  Uyazi nawe ivernec iyaphushw’ vele kanjalo

  Luphelil’ uvalo, ay’sekh ingebhe

  Ziphume zonk’ izinja zami kwagqashuka amaketango, so yek’ uk’tetema

  Awu vel’ ung’yeke, mawungavrestan, I’ll send u to kasi skool

  Bathi iKazastani, ngoba vele ipheth’ istyli

  And ivutshelwe koDurbs, phansi koMlazi

  Ngingay’shiyi neGamalakhe, ngoba nakhona abefethu eDC bayasho

  Forget about the crime. Cos like Biggie said

  Amastereotypes omntomnyama misunderstood

  So, velu khohlwe futhi, cos if you think you can match

  This shit izokhathaza bhuti, and will move your feet

  With or without ibeat, veli irhythm niyayazi eyakithi
Sign In or Register to comment.
African Hip Hop Radio
Advertisement