Vulan'is'khala/nans'irhyme isingifekele majita/

Lerhyme ijulile,injalo imnandi/yingakho singayishayeli endlini/kodwa siyishaya emakhonini nolova namajita eselokishini/irhyme ayinantanga njengefeshini/sizokushiya udidekile ngalemishini/engan'irhyme yesizulu ayilawuleke futhi siyiphiwe abaphansi/sinzima ngalevishini/ngirhyme sengathi nginephemeshini/isinswempu irhyme ingathatha bonke ositanishini/empeleni angizwani nelenhlamba yasemathekisini/

Comments

Sign In or Register to comment.
African Hip Hop Radio
Advertisement